BACK TO MAIN PAGE

 

SANALLINEN KUVAUS KUVITTEELLISESTA TAIDETEOKSESTA NIMELTÄÄN LOPPUTYÖNTEKIJÄT 2006

(ALOITA TEKSTIN LUKEMINEN ALHAALTA JA OIKEALTA VASEMMALLE)

 

.suusiavelut isuu ällieket ilo saaT .ätsisimhi atsium aj atsimlegno ,atsietnut ,atsamliaam ,ätsämäle auletsuksek aavuktaj älly itip es ,tynnäve  ie aigrenE .atsaigrene timota aj atsiemota taviutsook tesimhI .ikoj niuk isatriv suekkiaknamliaaM .isatriv ikkiaK .naaotoum tavittuum teenise ,taviuttuum taisA .assalit neskotuum ilo ikkiaK .attamaakkal täviliämröt aj tävitiik timota tavatsodoum neskomsoK                               
.iovsak amliaam aj aamliaam täviket eH .asnaamo ,aamliaam okok aj ätiin tävisrämmy aj naatietnut aj naajotnut aisiammijhop asnävekän taviluul eH .niitterrämmy aj niithännetim ,ätiis ätsyrrämmy aj äiskymysyk iitletsoN .ellerää neiskuusialas aj netsutiovra ,neiskuuvuttolu neisuu avattuduaviak saat ilO .siop nodheothiav nedhy saat iseskaekluS .isesti iseskatomuk niav näräämöyt navatlav tynhet tilo saaT 
     

 .iskavatrup nalap nammevok nojlap saat iotna aj atsannujatila inu niuk eskoul iu änäeply akoj ,nonniklap niuk ,naedi iteh atseskullavio atseduu iotna ileiM

 

.nikaiskututsiuM .atlerrav naktam ätiejhiv tavilo teskolutuppol elliuM .aostak yttetiläv ie äytsääp enniS .ääräämääp alliav itsaviktut niitlenneksöyT .täier aj tamaeklah neätsiviit änittik nuleis imiot ediaT .iskielaairetam aj iskiodoum autuakkap taviokla aj naatnujatila näämättytiteim täviäj taisA .atiettoijar aisillodoum neduusigool niittokir ,itsaapav niitioisossA .aksap no ämät aonas oj iov niolliM .anemo no ämät naamonas äleiv iytsyp ässedöys aanemo niolliM .notodham ilo ajar neduoren aj neduulluH .tunnojah ilo akkiigoL .ittuukav näh ,äykykylettääp no ämäT .öktäk nikkelloj allo yytyät siis anakaT .allaneipmeruus ajotiap äineip no assonipetaav ässät ,ostaK .ätnäh ääträmmy isilut nääknenek äkie ,neeseenokoteit tunnopu ilo amliaamoklU .neeskaat aatrek atnom naiil tunutsa ilo aksok ,tynätly ie attum ,ittiry äleiv alletokruk ,aigolaid tunattiojrah ääne ie näH .aappat naatsialnamas atsiot äättiry seimedeit ätte iluuL .niirupaan naveskouj niithän nötyT

 

.iskeksak tavrakirääs ittlop iräktys aj ellämmevys aakil tävisnöyt tokiupunaV .aeru niknete ,tilaakimek saat tävittiep nohi naathuP
...ssst...ffffp ,fffp....sssT
.ellikrut ilettupit ikiH .ella nedietual ithavil assiK .niitledhuuh äekiH .saniisiot niittetiokes äisev äimlyk aj aimuuK .niikles niisianup ajotliiv aisioklav taviksour tadhivuviok tämöttedheL .älleit neeskämmine ilo yryöh avesuon atsiolatraV .ässämeliyhät atsuneV aurak allotak taviliokam tuktoJ .akkaas noottak äyhääj tävittyät tuletsukseK .niknavrak nesiakoj ikän assolav äniiS .isilik isal ällyhääJ .tavisilok tollak ,taviutsak taittaL .ajusiajlik ,niisto iutuaksiap ääJ .ella neipmeruus täviyttiep tejläj nejussat nassiK .ajuletlekus ilus neeknaH .neeseekkiil naavelettioiil ellinies aamlennut ilialaam aj ässereiv nokuaitniotsamli ittapel älittnyK .nihionukki iskotiep iskaamrah iliakrak yryöh aj iväk ivo ,naahuit taviuthiav tesimhI .niiläv netsevik taviulav aj atsiovan tavisohik tarasipikiH .niimiareis isatriv yryöH .netsav naaisiot tävisitil tedieR .amuuk ilo anuas akiS

 

.aitaav ääpmene aojlap utiov atlunim äkie inesialnunim nilo nikania äniM
                                                                                                                                              .taviliutaak iskim teennujat äktävie ällääp netniava tävileväK .ellääp natrakittierotnel nesioklav äiniivanup aj aottiekiruujanup taviletaaK ?adiat naakuk ie ätis soj auletsuksek aj ättyylleh aitaav oktioV        

.atseduakkar naakania iE .atseskutioinnuk iat atsoleP .nääkneenek naaktuneksok ällyk naakuk äkiE .out aaniikotni ,aaskasnaiS .navattaruan aikkiak isiluuL .aavatlestak atsillukreH .naaisiot äsnäväträmmy täviletnekseet tesimhi ,äinää  täviletsääp tuuS .anatli änis tulletsuksek ie naakuk ,tunuhup ie naakuK .itenäÄ .noloosuluiv ittise aj nyytsyp isäppyh iskY ?ällise ilo älleis ätim naakuk okitsiuM .aaksuah no es aj aajul naalletsivar ,allielaairetam allimmisiokire ätim näätetyät ajollapamlI .nius ässedhy naateduuh aikknupokysp aj naativaar äjekked ,tävesiräp tummuR

 

.äimädys aisianup aj äivlip aisioklav iliajiel allaaviat ällävätreniS .aukkuoknegno aatsum aapmeruus nääesti aatrek 7 naallivras ittukior orop alil nenimsoK .naassuus ittut nenianupnoen ilo allalak allisookrut alleruuS .alliotualääj tavuniu tasroS .aavsu aavissnat ällääp nedev naamostak tävythäsyp taappaasimuk alladhok naatheT

 

.naatsisiot toipok niuk ,aariok atsioklav iskak uukkun allokuaolutsolU .narrev nikäsyp näjlen äleiv eeliymyh aj naanukki aneenutuaniap isäk oosies seiM .ella niksuk tenäh eesiami ortem avatturraj avelut atlaekio aj aathajroh ,niäpneete uutramuk ,neetäk asnavuttrat eelettivuk neniaN .niilennut neesiuktel neeskaatlekus ääthäktyn ortem neheiM .neeskaattokruk niuk naanukki äsnenemmäk aatson aj netulah aotnivos niuk ,ellesian neutak eeliymyH .aollek aavelo allaekio oostak näH .tavutueklus tevo nortem ,aollek atnesav saat aathastak seiM .näämlis aathaklip oviot attum ,näätsesitne yytnäätäh neniaN .neesian nitkatnokestak aatto aj noortem uutsa seiM .ortem aatturraj ätsereiv aknoj ,aollek aavelo allammesav oostak seiM .aakat nejotar elleheim aatuuh neniaN .avko no uleM .ellierutial ellisiakkatsav nikäsyp tävytääp eH .nihiokkiatrop ire sala tädieh aaja assamsimhI .aalas eeliymyh attum ,ätlämöttämätipniläv aattukiav seiM .elleheim ellaveskouj näässede itsesiätäh uuhup näH .tavuthiav tävätyäK .neellesti aalit neesköyt eeket näh aj eriik no allesiaN .neekläj nesian nesikkatanup niilennutortem naatopuaj naaklaj taappaasimuk itsesiakumneskutiokratäpe naateuP .tesiajava no allallI

 

.niitiorukkna ania akoj avial nilO .atlakiap niutsiop aj niytsislyt niesU .niitnem elliskorrek ellimottamatsodeit ellivys ,niitlut ellieula ellisiethy suksoJ .neesiot akkiat naatnuus ätsytihek neetnalit aattuum tunnaso nE .inätseleim niknisrämmynuluuk akkiav ,iskesialaamoklu inesti nisnut aj atietnekarisrih aimmut notak nesioklav naekrok nilestaK .asseetnalit aimottuva sehäl assello neimatuum inätleikniimuur ääträmmy aapmopleh itsävles ilo nikallioJ .niiN .iskaekiav attennalit teenekok naakum asnediehup tävie tammiesU .änikkrE neduasiiv ,aneetnahi yttedip ilo attuusiajlih naja asnairotsihiruuttluk nädieH .assioesum isiväk naaksok ääne tävie eH .aivuk ania tavilo tanaS .assivattuhup navelo nekiak tavilettaja eH .isiuttopleh ikkiak niin atsioisa isiuhup niav soj ättE .naatsumelo aaekio äätyöl atnotodham ilo älleleik allamO .iskinnalgne auhup tavisias niav soj niikklot looms äteyk taviottaaS .atsutukiav ädhet iat älletyän ääne tävie ,ikluj äsnäpmisis aatsajlap tavisulah eH .neelloloassamelo aapul tävilesyk eH .ässimlis netsimhi nedium naaovra itsesiutila tavisaliep eH .alleduusiehuponuak uttetsila ,alleehup ällävelettähäv aj allavelettolep uttillah ania ilo ätieH .näällämmy aj assakuh navia tavilo täjiliöhöl ämäN .syysienyttiksek niittarhu neesimätnää  aj naapatsytise naajis nesimätnevys nediehia ,atnisilleelo tullo ie nenimithop netsymysyk netruus nämäle iolliS …lohocla dna ycatsce ,anauhiram ,eniefok ,muilav ,enitocin...atlaja atlesinaairotkiv anuluknaja anasiottar atsesimuhup ennahi tynääj ilo asniiruuttluk nädieH .najilettaja sedE .naveletnuuk nuknoj tavioviot aktoj ,aiskutaja äisiänisky ännyät tavilo toviA .ikua naatuus teenaas tävie assioj ,niisietnalit atsutopleh tavisulah eH .neeseenouh neesiotoum närypmy neesioklav äjekknep naamattuluk iutnookok ämhyrsiatreV

 

.iskäetniik iuviuk atum aj näätleit tevlip tuneksup ilo okniruA .äittevleh tullo äkhe ie aoklep namlI .isäklep atioj ,atioisa äväthet ilO .tunuttuum naaksok äkie ,itip atsioj atioisa iket suksoJ .naamaakam naatum ännem ävyh alleetas allavaarues nettis isilo enniS .naappouk teestak ,iskotakajrah tekunivoum tesianupnaelaav ilettesA .ätsiyvel aj atsiutip äsnestI .atsiamluksilen ,aappouk ioviaK .nahaam nääkräm noipal ittopU

.ella nedev nammuk aj ellesimaamrik avatiotakiiv ilo aahiP .äkier neniotoum nutnot yttetieh ilo naanukki natevaN .sulasuulava neniovra nesimyäk ammeluuk assatevaN .ässisyök taviliupmiR .tynikkiel nilo änim assnak nädeS .aolav tävilettemhI .assonnesa sutsuloup takeimolav allautsrop iosies neenierevak akiop nirupaaN .ios ollekivO

 

 

.neeknah isnel nilehuP .näätsesitne aunim neeskäättekti atlaaviat niktakarah iupma akiop ineiP

!ediiklamnia osettib ,diivöksdlias ,iaS
!tyyvt…tyyvt...tyyvT …aanihuP
!ediiklamnia osettib ,diivöksdlias ,iaS
!tyyvt…tyyvt...tyyvT …äänihÄ
!ediiklamnia osettib ,diivöksdlias ,iaS
!tyyvt…tyyvt...tyyvT
.äimiäppän iliäppäN .niiruul iuttraT

 

.akkaas naatnujat tunekluk atsoitaamrofni aso niruus äkie ,ätsikkyysp ilo ulieriO .evret tullo ie aksok nojlap naaohek ioimouh näH .nikatuum ädhet taviottaas aj tavisnekioh assiusuoh tadiar täktiP .itrokittlav ninnasolu tavilo toisuullI
.alleduapav nannilav tädieh istiklap oituulove aj nääykyk nylettemhi teenattodak tävie tuktoJ .atsirakklet niav ikän ätiin älläät attuM .tuklip nognirua aj nyletn ää nejolak tävikän eh ,äimlis  ajotas ilo nikallioJ .ällis ilieroK .ätis iletsirok aj ätis äätnöym tunnulah ie näh attum ,ellilamuj ilo ämliS .älliekiem aohisyräpmy nämlis nesiämmiksek ittiep näH .iletsakraT .allipookselet attuusianokok aj allipooksorkim ilestak aithoksiytiskY .ipäl neiaslämlis nettiS .nimlis niajlap nisnE .ätsiliep nääesti eelestak näH

 

?uutsiam es ätlim aj naatetiokes ätim ,naatetsimlav oruup netim tulluuk ukoj oknO .atioisa aimottameluuk äleiv aj ajutluuk niav nO .näätlesti nettis iat atliuM .eeluuk niatsoj nekiak ällyK .neniakil elo ie näh aksok ydyesep ie näH .atsesimuttuup nipanis aisillenno tavo teemli teenyttällY .ilupisoklav aj iräävikni ,ilihc ,siur tavuttiokes assalittaK .nedhy niuk nämmene aisatualoruup aattak näH .assnak inesti näle niknäänäT .otsium niav no suunim nesiliE .ennut ie äänim atsimouH .ikerivik näviäp nämät saat no niittäkyl aj niittavul ätim ikkiaK .suusiavelut nesilie saat ilo näänäT .avrak tunuttrat nikilo neemroS .yryöh ithakiiL .imros ithakiiL .aneuho ,äniviiT .najaokok ekiil amaS .najaokok atsadhok  atsamaS .ellaekrok aj aneuho atloup atlesiakkatsav eesuon akoj ,äyryöh tavattojiut tämliS .niimiareis ässede nuus ääyryöh ippuK .nävytyemi neduasiiv nedouv emiiv ooviot aj ätläsis nääesti eelethuuh näh älliS .eesilok nef allitsiloh neZ .äjettry näsek emiiv neella äättiep isev ammuK

 

.ellietäs nognirua asnotoum itsajlap aj ätsennäl iytsehäl oruuK .äjessertni namli niitionniavaH .ätietyyp yttetydyyt iE .aiskoetediat aisuu atsiskutaja  tavisokok aj tavistilav ,tavimiop tovia täekriV .niiläv nejotnir uulav aj ajovsak ooreih edasakknar nimmäl neniämmisnE .naaknaamatsiah aaksap ääne ytsyp taviekkiav neellisiot äätnäh tavattulieh tarioK .nääsis atiup aatnak ukoj ,iikääm ihouV    

.nuumus niussat niajlap taveskouj eH .atsahip aaekua ästem ,ativrat ie aanhih sutulaT .äekti aakla ätte ,nauak niin aoknirua oostak näH .aoknirua näämithevret asnohi aatson aj ellavukkun nokuus aatna näH .assusuon nognirua tävikkiel  tunnil aj tuuP .uttejlus äniki ie ajohreV

 

.ätsääp suusillodham assalitevlav niovrah ilo ellioj ,ellietnääj ellisiaakra neleimsianium niittuviaV .aiskuusianokokaisa ytletire ääne iE .iskes iujiel assamli ,iskesiot taviuttiat tiräV .äthy ilo ikkiak tuneksal ilo okniruA .allativuk iottaas ätim ikkiak ,tyn niav ilO .naakkallo tuniov ie atuum näätiM .syymötterää ,imusrevinu okok ,amliaam okok ilo ässäT .asnooklep itseenuttot tunathakun ilo neniot atlupoL .ättämättyäpäR .naatsisiot iho taviostak eH .anamottamiov ,anuttetsidhA .naalliolaj neniot ,näälläles nenioT .ikkiak navelo iutnut älleis aJ .tavilo oj älleis aktoj en ,istiaP .tunutham atium isilo ennis iette tunutsituk niin ilo amlI .aetnut näniräv attum ,ädhän tuniov ätledyemip isilo ie ätiemlI .ättämäthäräv nääkemli ilestak aj iosieS .aottak iopih ääP .äisytsyr naallalaj allesiot isallaT .alladial nygnäs iosies isky äikkäthY .ilestak aj iosieS .ipäl nisal ättämeliepäh tavilestak niktoJ .älliräpmy nolat anassam anakknas taviollev tomhaH .iupaas öY

 .autualap iokla ykykökän aj aanas nenne ithakiil isäK .teenytyättyän elläviäp tävie aktoj ,asnavuk tavathoh tavitsajlap tänieS .naamalap sauak iäj olav neniatlek äemmiH                

 

.uttuT .ohi nenittemas iutsajlap atla nikaT .niktärep tavilo tavatlaV .tunuttot ilo seim neesimytnääreP .aatteksok isiatlaksu suksoj ukoj niav soj asnemros isias elliräpmy nedioj ,ellietnal taviutioteik tavrak tarous täktip nehiM .ie iav ätseim anakat okilo ,ätis aj aiskumokia alliavra niav iottaas näässämlis anuurtis notuvA .aatsiah iottaas neskumokiA .ellesiot atleloup iujouh seim ,assukruk itsavaakhu isihor amiL .itsaaksar ittigneh seiM .ättev aavutuothaav tavisapsiv tenemmäK .iulav aj ithäksiäl ,isuon ,iulav aj ithäksiäl ,isuon iseV .atsiakes nolep ,atsiaksut no akia navattodO .itsoniaP .solu ätsähekatnir ilut aj atleloup näles ittojiut näH .ätsedyykräm nikat neniahiv itsesiemli ilo näH .ikkat ammut äkrämitil äktip ilo älleheiM .itsävles itsia neS .seim iosies anakaT .näätim tynhän iE .alla nannip tullo isilo niuk iutnut äikkäthy aj näämlis inem aanuurtiS .navelo uttulah ilo nes niuk änesiyväs neS .änesirävnohi nisiakat iulav iseV .aamiovoniap isamhu aj älledev allaemas äsnenemmäk ittyät näH

 

                 .ätsötsiräpmy attuumur ätsep tavisulah eH .aikat nejokkies netsioklu tunuktaj suusiakil ilo nääktip naiiL .nikiskaiil teenyttnip tavilo tavat aj taisA .näämytyesep eenem neniot aj naatejlus ivO .iuthapat ökeS .itiav naallO .ällireiv nediepiativlop tavulieh tenemmäk tesiuttur teruuS .ätsieh anakuak aj niles ily ntjothojilehup aaivlop oj eeletson eläkhöM .niippouk neivykänsolu neipmily uuttesa ,eeneneip ,yytyätev ämliS .assasna nikätiet äätip oklep ennetsumekokennut neimo niaV .aattiognihav ätiet isiov äkim näätim elo ie ennälläsis ,äekneh itev ätsedyepmel äniräv iruuS .itsesiokok neimraknevo ätieh aattojiut ämlis iruuS .ios ollekivo niodhiV                                    .niiN .ätiepmel niin tavilo taisA .aoppleh niin ilo assakiap akoJ
                    .inusuohakkusalhuj ällyk tavo eN
                 .itsavakav iysyk ,ikkir tävenem en aksok ,tyn en  aatso oknioV
                                                                                                .isatsav ,tioV
                   .iliymyh  ?ajusuohakkus ajesookrut atanial oknioV ,pun pun ,pan pan paN
.iskoduo auttut aj iskutut niithet aotuO .iskaapav aj attuutsav tunim ätäj aj iseesti es atO .es atO .inattuulluh nunim ,inajoniek nunim nahtatioK   .es nikisilo neniot es niuk  ällennekseeT                                                                                                             
   .iE
.ittyys  ?änätäh nikoj allunis oknO
                                                                                                                .spuh spih ,spiH                 
      .mut kon ,poK
.itniov netsiot niuk aapmituuka ilo suulluh netsioT .naadiov netim ytlesyk ääne äkiE .ellaikkiak iutueknut ,nekiak iletu ,nekiak itsarav akoj neniot niuk nenialnamas ilO .atsimorav ,äylekseliip aj atsimutuattonniL .atlut namli auvaS .aanilok aj ääniliK .nihioletok aisnak aj nihiekkrup ajekkrup allajailäV
 .atsiomakia aakiA .äviäp äkim ,huh huH

 

          .ipmesillammuk naav ania ilo ätsiin nenioT .atsanukki atsavelo ikua iuluuk ,eerä niin tullo elo te ,nihiokia tulluuk elo ie apatout ,ohO .assnak äsnediöikkyör ivik neimöttämykän nisne tynithe ilo syemip saaT !eeriÄ atsevras näröyp aaotri isäK .aatas isiattaas annemouH .äästem aaehuut teenatsodoum tavilo tuup tavrah ,iutsadih ithuaV .elleit ellis teduusillodham ikkiak nejräjsimhi isamo näh attum ,neniaktuminom ilo eit avathoj neetuutoT .ätiin tavattokruk tedäk aj alleloupäly tävysköys tokapeL .ätlästem atlaehuut tävättyän tuup tavrah aj äekhiik atsesimutuahrut no ithuaV .netsav atrem ittnamit aavathoh aatnuus äättyän sagnerute näröyP .aipplotsytimmäl ,ajutuuranukki  aisiukhehinis ,ajotuasuaruA .aileksa netsiäniskY .aam aeklav ,saviat atsuM .ääemipokklip tyn ilo nikanoklU .isäjräp nikällämmehäV .tunnivrat ie aekkiaK .teennärääm  tävie  tuuM  .naamattukiav  asniiskumekok  ,sanaamliaam  äleiv  inykyK      .ätsät sioP

 

 ?näädhet älläät ökniäN 
 .nihiossev ajuppmaluksat tavisarues tuuM .tuneksal ie naakanahtulO .symytteP .apsoktakökhäS .äepäH .oituuk avathoh äerhiv ,ajoliik olaV .ässimlis isiliv amliaaM .ätäH .ikkiinaP .ääemipokkliP .uksi neniomakia allo iytyäT .iutuekos ätte iluuL .anavutallaT .äniläH .inemiP .näämlis attum ,söym iksi nenioT .äämlis iksi aj itsesillahuar isatsaV ?niin ökie ,omoh allo isassetulah tisiov nikänis ,emmisiov soj aJ .näätim ellis iov äkemme ,oreteh itsesiemli änis aj ,nelO .isuuh ?omoh oktelO
                       .nooksid tussiami ilo itheL .iuthapat alleloup allesiot nevO

 

?näädhän älläät ökniäN
 ?uutsasiiv ,uutupav uleis nesimhi okallahaR ?nisis nesimhi ,suuvoul ,amoääp nenikneH ?näämeket uttela no aavuk atsieprat ätsiM ?asnukla  tunaas irettaet ilo ätsim ,ikkiisum ilut ätsiM .oviotäpe aj uhoukennut isarueS ”.atsajnapsE aamak itsirut aj attediatirot söym uutham nookkuoj aikat neS .aneskutiojis aovra alleskoet iat äemin allajilietiat okilo ,ätiis tynättiläv äkie ,itip ätsim ätis  itso näH .nenillanoosrep ilo attediat aikknah apat nesithaL” :neloup ellät nevo itsaakkonni allamutuava iutueknut änesiämmisne ithelatlI .naalleduojlap neithel aj neivanakoisivelet ilettukuoh iraaB .naatsav ileväk aj iraab ilut niäN .naatsiatlak iste  aj iskaapav  isääp aigrene  tunutuahruT   .naatnuus ire  älleväk  tävisrämmy  nikania  iaT  .aamliaamileik  atsiom  teenäträmmy  tävie  saat  teskuhnaV
    
.neeknah isnel äröyP .naatsisiot anakuak tavilo teskutaja ,ellirep teennem nääktäekles tävie ,teskydhämyH .nääktekteh nahiv tävie itsavattetilaV .teennaviak ajonas tävie tekteh neduakkaR .älliskydhämyh tävisrämmy eh naaisioT .äättitseiv tävittiry eH .elladhok iythäsyp atnuksirap ipmehnaV .ävättytsehäl nimmopleh no ässiskydhäsyP .alladhok allavetlak isotri iknitteK .iskammaeplak ädhet uuk aj ättesrep arrup ias iluuT .ätliräpmy neidorakap taviliektar tamuas ,taviletsillup tedieR  .ätlötsiräpmy noimouh iev näälledyykkryj akoj ikämäly isarues aniA .alladhok nennak noviak iutnut syäkneh äepmel tunnodak nettis nauaK .taellup atsiohih iket aj ellioitrah nupuh iksal iluut ässeämalA .niisookrut naammut ääkier tavisahas titeulis nejovtaL .iyträmäh ajaruuP

 

.ännem ilo tomreH .assnak neiniiradnam netsiemoh itääs äjyym napuaK

 

   .ellamliaam suakhu sakieviot aekrok iukiak !naakalaj tiraslak tämylyk ellijiä näätetsip tyN .naalsiak neesiäj taviuttrat teerakkok ,elledhal iskokuduur tävisivel tadiarsuteksuR .assalas nikakkiav ässäkreh itlis ilo ymyH .atsannuskehap assurtum naakum navat tovsaK .naamelettujluh ävätnem ilo elledhalaksaP .alluklot isuakuuk oj naatieraslak teenätip tavilo teheiM .atlahap isiaH 

 

.neeknah isnel nilehup ,isektak ulehuP .ippo netine atsioj aiskuatsav tavilo itip netihäv atsioj teskuatsaV
                     .uâZ-
                      !saat naalletioS .atsanukki äteviik äätip ,solu ippat ,nääsis uppit apiR  !ikkas  okok  eskaat nejokkul niitääj em tyn oN-
!käp skiarts öiapmI niilyyt ,atoisuuf nonnuK !aizzaniiK isuuh aj niiruul iuttrat ukoJ .navelo nes tavoinas aikkiisumnasnak atsialaniiK .aitsum äikklep niittakah akniuk iuluuk allatsuaT

 …niiknisleH aattuum nilettajA .tanialotnipo taehuaK   .nääthy   tunatsonniik   iE  .atsuluok   äm   nisore   oN … -
?alleho nejovrak atuuM .aavatsoniap akiA .ellotsaso ellutejlus neesirtaikysp nootiohokkap niitteto  neniot  aj  tesiajatuah  aniatnajrep  silo  ellesioT-
 ?tyn en netiM  .ammoh neniamuttiV-
.naalaarias  utuoj irevak  neniot aJ .atsokuup  ias  aj  niiläv  nuuleppat   inem  irevak  ,hÄ-
?eti ätiM .ääkkyt naakuk atessommes nähiE .aamaaniräpmy äinehyöh atielaav aavsak alluM .narrap näänät nisakkiel äm aJ .nisiakat assnak nakut nämmeyhyl ilut aj inem es ennis ooJ .no nikallum ätte ,nähökäättyäN  .assakut  äileeg  no  ällis tyn ,assirutrap nelie iväk eteP -
   ?uuluuk ätim ,evreet ,evreeT–

                                                                 !iid yyd uud udid ,iid uud ydid ,yyd uud udiD

 

.nuusaak ätseetsen iothiav ohek nuk ässiskönyökiniiv neirääs iulav isev atsuM .atlirakneh näämättyän taitrah ias sytinnäJ .alletoniapasat aekiav ilo aoniP .iskesiukrok neirtem iovsak uttah aj tavittutas tesieriik tavok tavatas itsamrav älliläV .neniuskap neillim neimatuum niav ilo uttah ätte nelletsara aj nelletyviiv niin iotas älliläV .iskivatsuonsöly niktip atiorahik aimmut nisiakat taviulav aj aalus tävithe tesiammilA .iskutah iskesiattiskorrek taviliajiel teelatuihimul tesiokok nääP .neetev näämipmäl islekus ohi tunutsum atseskumuttuus aj atsesimukkuN 

 

.ättedeit navelo nämäle okok ilettaja nuk niollis istiaP .iskesill eeteit asnaatnimiot tulletaja iette ,aattoniap tunnulah isilo näH .nenialles eelut atasmliaam ,alamuJ eelut atsunim nuK ilo aisa neniovra nesimonas aoniA .näätsesti ilettaja näh ,inaamahs ,artapoelK ,submuloK .äöthäl atsamatas nenne näämättyän atlatrak aakkiremA naakatleskubmuloK öktäviysyK .ätääpnärääm atnotamattelo iat auttetelo ällenäh okilO .ittiokrat nikäkim ätim tynneit niekio ania ie nääknäh äkhE .näätim aonas tunnulah naakiruuj ie näH .niittavit ?aonas tätiry niekio ätiM .ios ollekivO

 .aottiilalas tavoisies eh äniiS .nääesti atsijostak ilestak soetediaT .ässede neskoetediat nääesti tavilestak tajostaK .aittuan äktäviE .naajulosiliep äättyäk ,autsiamas teennulah täviE .neellisiot ikkiak tavilekseruaN .taveleksipo nääesti nettis nähäniiS .tooklestak ,tookletajA .aattiola ääviäp ällylettiäv no ässät ahruT  .ilettaja netim ilettajA .iket ätim iket näH .naaothat netsav ikluj ilo näh ,niitletsakrat ,niitioivra ätnäH

.atsimonas näätim tullo nehiis äkie ,ikteh neikkiak nädieh ilo eS .äväthän ilo nedioj äijythäsyp tavilo eh tyN .atiojiklukiho teello tavilo eH
.itiav aj ättämäthäräv ätieh iostak näH .suusiajlih avutnut ätläktip isarueS .nimlis nivilääs ,itsaatrah taviosies tiksuK .neelleduu ätnäh äytnnys älä ,aaM iliokur aj niimlis niisiellouk niuk iostak  ,assaksuup tedäk oisies atsimmisiamminuer iskY .ipäl nisal sutsuloup iuluuk ,ätis eestiklut ättämätsiäv näh netoj ,assannuksiethy ääle ässät aijlietiat uttetelo ämät attuM…

.alletaja aj allestak ässede nanukki nisiakat sede netsirät naalla tiknep nitemlaV aakia aisuak itnut tullo no ällieH .utterup itsaL .allaekrok oj no okniruA .isotak otoum attum,assasak tyn ilo ilaairetam ,aidimaryp ammeluuk neellesti aatnekaR .ellärep nahip teenupaas niodhiv tavilo äevik aj ataam tasak tavatlaV .naanakat nädieh tävisyryöh äniennällym nahip tirotkarT .ipäl nedionukki neivuttolu itsa naaittal niitletsakrat  atsian atnotsala äniiS .ajerapämlis atiailetu aattojiut aj nääeklyk äätnääk näH .neeleim aalap ikra aj tavaekua tämliS

.anakuak äleiv ilo avukkun alla nohi atsoj ,aoteit oj ilo älliS .itasmrav aj itsaailetu ,aajlih ,itsaatih niekio umaa akoj nes ädhet aaso eS .atteula aattoiotrak nenäpräK .aaplik assnak nohi aoknirua eemi aittaluup avoK

.ellikiak isiättiir ätsenäh ätseleim nogniruA .aemas niättikiäl anuttostak ätleis no amesiam ,aala-atnip nojlap neella aaosrah yryöhiseV .atium iottua es nuk anakia neitnut nediin auttuum tynithe no nojlap akniuK .aattavsak ätim aj äteK .atsialav aj ädhän saat aas ätim aatsunne äättiry aj atsiesalanukki nääesti eeletsajieH .ätliit ,atuup ,ajottak ,ajuppiipuvas ällieräv näviäp neduu äättiliS .ätsädi eesuon oknirua ahnaV